ARKITEKTENS PARAdis

THE ARCHITECT’S PARAdice
(2023)

BOOK INFO

On the way

ISBN: xxx

For information about publications and wholesale please contact the publishing house

To be announced

SYNOPSIS

In Danish & in English further down ⬇️

DANSK SYNOPSIS:

ARKITEKTENS PARAdis.

Romanen er et psykologisk drama, om en kvinde der sammenblander sin krop for sit hus, for sit åndedræt, og sine minder for fantasier. Den finder sted i et hus i Gl. Holte, har en arkitektonisk grundstruktur, og undersøger ikke blot hvordan vi på forskellige måder oplever den æstetiske og sensuelle verden, men hvordan det til tider kan føles som at vi smelter sammen med den og alle de andre splittede atomer.

Den kvindelige hovedkarakter bor alene i sin barndoms bolig, et hus med et indhold der kan beskrives som en samling af artefakter. Hun er et tilbagetrukket menneske, som fornemmes både som psykisk skrøbelig men intellektuelt og sanseligt nysgerrig, og som ved at holde verden i ave, har fundet en balance der hjælper hende med at holde styr på sig selv, sit indre og de sære oplevelser der foregår i og omkring hende.

Som barn mistede hun stemmen efter et telefonisk seksuelt overgreb, og har siden da kun haft skriftlig kommunikation med omverdenen. Da læseren møder hende, er hun på grænsen af et sammenbrud, der kun langsomt går op for hende. Forestillingerne bliver mere og mere virkelige, og hendes forsøg på at skelne, mere yderlige.

I hovedkarakterens forsøg på at bevare sin bevidsthed, beskrives en gradvis opløsning der foregår mellem hendes forståelse af sig selv og sine daglige rytmer i det helt konkrete forhold til de familie historiske objekter.

Ikke blot mindes hun hvornår og hvorfra genstandene kom ind i familiens liv, blev en del af hendes tilblivelse, hendes identitet. Hvert fysiologisk-arkitektonisk objekt skaber i hende et perspektiv, der ikke blot forårsager den ene revne efter den anden, ind til minder hun på det tidspunkt de hændte ikke kunne forstå eller sætte i sammenhæng, men som overvælder og river i stykker, hele grundlaget for hendes hidtidige liv.

ARKITEKTENS PARAdis er på en og samme tid et alternativ til hvem-gjorde-det romanen, som det er en eksistentiel undersøgelse af identitet, hukommelse og tid. Den er båret af en stringent struktur, hvor hvert kapitel indledes med referencer til det kvindelige kønsorgan, et stykke musik af Ravel, samt Platons fem solider - The Platonic Solids, som ifølge Platon er universets byggeklodser.

ENGLISH SYNOPSIS:

THE ARCHITECT'S PARAdice

The novel is a psychological drama about a woman who confuses her body for her house, for her breath, and her memories for fantasies. It takes place in a house in Gl. Holte, north of Copenhagen in Denmark, has an architectural basic structure, and not only examines how we experience the aesthetic and sensual world in different ways but how it can sometimes feel like we merge with it and all the other split atoms.

The main female character lives alone in her childhood home, a house with contents that can be described as a collection of artifacts. She is a withdrawn person who is perceived as both psychologically fragile but intellectually and sensually curious, and who, by keeping the world at bay, has found a balance that helps her keep track of herself, her inner self, and the strange experiences that take place in and around her.

As a child, she lost her voice after a telephone sexual transgression, and since then has only had written communication with the outside world. When the reader meets her, she is on the verge of a breakdown that only slowly dawns on her. The imaginings become more and more real, and her attempts to discern, are more extreme.

In the main character's attempt to preserve her consciousness, a gradual dissolution is described that takes place between her understanding of herself and her daily rhythms in the very concrete relationship to the family's historical objects.

Not only does she remember when and from where the objects entered the family's life, but they also became part of her becoming, her identity. Each physiological-architectural object creates in her a perspective that not only causes one crack after another, in memories, she could not understand or put in context at the time it happened but which overwhelms and tears to pieces, the whole foundation of her life so far.

THE ARCHITECT'S PARAdice is at the same time an alternative to the who-did-it novel, as it is an existential investigation of identity, memory, and time. It is supported by a strict structure, where each chapter begins with references to the female genitalia, a piece of music by Ravel, and Plato's five solids - The Platonic Solids, which according to Plato are the building blocks of the universe.

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Created with
Mailchimp Freddie Badge

© 2021 Camilla Howalt